יללכה ןוקתל הלפת:הכרבל קידצ רכז ןתנ יבר ונרומ הדסי ,וז הלפת רמול בוט ךכ רחא


הוהיל ודוה :הוהיב חמשא יכנא ,יחיש וילע ברעי :ידועב יהלאל הרמזא ,ייחב הוהיל הרישא
ילעו רושע ילע :ךל הרמזא רושע לבנב ,ךל הרישא שדח ריש ,םיהלא :ול ורמז רושע לבנב ,רונכב
ארוב ,לכ ןודא ,םלוע לש ונובר :ןנרא ךידי ישעמב ,ךלעפב הוהי ינתחמש יכ :רונכב ןויגה ילע ,לבנ
ךידסחבו םיברה ךימחרב יננחו ינרזע ,הרמז ירישב רחובה ,םישעמה לכ ןובר ,תומשנה לכ
תוכזבו .םילהת רפס םהב רמאנש הניגנ ינימ הרשעה לכ תולגלו איצוהלו ררועל הכזאש ,םימוצעה
,םילהת רפס םהב רמאנש הניגנ ינימ הרשע דגנכ םהש ,ךינפל יתרמאש םילהת לטיפק הרשעה ולא
םירומזמה תוכזב .היוללה ,רומזמ ,האדוה ,הלפת ,ןוגנ ,חוצנ ,ריש ,ליכשמ ,הכרב ,ירשא :םהש
,םהמ םיאצויה תומשהו םהימעטו םהיתודקנו םהיתויתואו םהיתבת תוכזבו םיקוספה תוכזבו
רפס ודסיש םיקידצ הרשעה לכ םע םולשה וילע ךלמה דוד תוכזבו ,תובת יפוסמו תובת ישארמ
יבר ןמואמ ןמחנ מחנ חנ נ ונבר ,המכח רוקמ עבונ לחנ ,םלוע דוסי קידצה תוכזבו*) ,םילהת
ןוקת ליבשב םילהת לטיפק הרשעה ולא רמול ןקתו הלג רשא ,ונילע ןגי ותוכז אגיפ ןב ןמחנ
איצוהל םיברה ךימחרב הכזאש יננחתו ינכזת ,םייתמאה םידיסחהו םיקידצה לכ תוכזבו (תירבה
םולשו סח רמאי םא) ,ןוצרב ןיב סנאב ןיב דיזמב ןיב גגושב ןיב הלטבל ינממ ואציש ירק תופטה לכ
הליל הרקמ ידי לע ,הז הלילב ינממ ואציש תופטה לכ טרפבו :רמאי הלילה ותואב ול ןמדזנש הרקמ ליבשב
םאצוהל ,לודגה ךחכבו הלודגה ךתלמחבו םיברה ךימחרב הכזא םלכ (םיברה יתונוועב יל הרקש
ךממ חדי לאו ,םשל וחדנו וצופנו ורזפתנו ולפנש תומוקמה לכמ ,ןינרחא ןירטסהמו תופלקהמ
ושענש ,ןילילו ןידש ןיחורה לכו תופלקה לכ לטבתו הלכתו רקעתו גרהתו רבשתו עינכתו .חדנ
םהמ לזגתו איצותו ,םתויח םהמ ריסתו ,הלטבל ינממ ואציש תופטה ולא ידי לע ורצונו וארבנו
.ועלבש םישודקה תוצוצינה לכו השדקד תויחה

ץפחה ,דימת תוכז ףכל םלועה לכ תא ןדה ,םימחר אלמ ,םייחה יח ,םיקו יח לא ,םלוע לש ונובר
ולפא ,עשופהו ביחה ימצעב ינא יכ ,יתעדי הוהי יתעדי ,ידופו ילאוג ,יבא יבא .ביטיהל הברמו דסח
ידיל יתאבש דע ,םויב יתרהרהו ,ללכ הבשחמה תא יתרמש אל יכ,גגושב יל ונמדזנש תורקמהב
.יתתחשש המ יתתחשו ,יתמרגש המ יתמרגו ,יתלקלקש המ יתלקלק הז ידי לעו ,הלילב האמט
המ .קדטצא המ ,רבדא המ ,רמא המ ,הער יל יתלמג יכ ישפנל יוא ,ישפנ לע היוא ,יוא יוא יוא
אלמ ךינפל יננה ,הבר המשאב ךינפל יננה .ינוע תא אצמ םיהלאה .קדטצא המ ,רבדא המ ,רמא
וב תונכל לכואש םלועב ןושל םוש ןיאו ,תוער תובעות אלמ ,םיכולכלו םיפונט אלמ ,המלכו השוב
ןובר דאמ יל רמ ;םימשבש יבא ,דאמ יל רמ .שפנה דע עגנ יכ ,רמו ער יכ ,ילעשיש תונמחרה םצע
תויחל לוכי ינא ךיא עדוי יניא רשא דע דאמ יל הרמ ישפנ יכ ,יתקנאו יתחנא האר .םימלועה לכ
םירמ םייח ,הלאכ םייח יל המל ייחב יתצק יכ ,עיגי םימש יהבג דע רשא ישפנ תורירמ םצעמ
.ישפנ ,תיצמ תיתש הלערתה סוכ תעבק תא .תוממ םירורמו

ידי לע םישענש ,םיארונהו םימוצעה םילודגה םימגפה םצעו יובר ,תעדי דבל התא !םלוע לש ונובר
ךא .יתתחש רשא תא ןקתל ינומכ רענ הכזי המבו ,תאז ןקתל לכוא ךיא התעו ,תומלועה לכב הז
,הוקת יל שי ןידעו ,ללכ םלועב שואי םוש ןיא יכ המלש הנומאב ןימאמ ינאו יתעדי ןכ יפ לע ףא
.וימחר ולכ אל יכ ,ונמת אל יכ הוהי ידסח יכ ,הוהימ יתלחות הדבא אל ןידעו
לכ יהלא ,בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבא יהלא ,יתובא יהלאו יהלא הוהי ךינפל יתאב ןכ לע
ילע םחרתש ,םינורחאהו םינושארה יהלא ,לארשי לכ יהלאו םייתמאה םידיסחהו םיקידצה
רציהב רעגתו ,ךל דבעתשהל ירצי תא ףכתו ,רמשא ךיטפשמ תאו ךלא ךיקחב רשא תא השעתו
,םיער םירוהרה ינימ לכמ התעמ ינטלפתו ינליצתו ינרמשתו ,םלוע דעו התעמ ינממ ושרגתו ,ערה
,םלועבש תירבה םגפ ינימ לכמ התעמ ינליצתו ,רובדה םגפמו ,תוארה םגפמו ,תוער תובשחממו
התעמ הלילב ןיבו םויב ןיב הרקממ ינליצתו ינרמשתו דימת ימע היהתו ,השעמו רובד הבשחמב
:םלוע דעו

םיחוקל לצה ,העישוה העישוה ,לצה לצה ,יפכ ךילא יתחטש ,קזח לאוג ,םיקו יח לא ךלמ ,וניבא
המ יכ ,םולשו סח דבא אלו הוקת יל ןת ,תויתחת לואשה ןמ ינליצה ,ינומכ ביחו ףדרנ לצה ,תומל
ברע ,ינברע ,יל הקשע הוהי ,םורמל יניע ולד .ךתמא דיגיה ,רפע ךדויה ,תחש לא יתדרב ימדב עצב
ךילע םא יכ חטבמו סונמ םוש יל ןיא ,יפב אלא חכ םוש יל ןיא יכ ,םידז ינקשעי לא ,בוטל ךדבע
,תויחצנה ךיתונינח לע ,תיתמאה ךתלמח לע ,םילודגה ךימחר לע ,דבל םימוצעה ךידסח לע ,דבל
יתכמת םהב .וירחא תומלש ןיאש תומלשה תילכתב תירבה תא ורמשש ,םיקידצה תוכזו חכ לעו
ןתת אל ,לואשל ישפנ בזעת אל יכ ,הוקאו חטבא םחכו םתוכזב ,ךמסאו ןעשא םהב ,יתודתי
םוהת ,םימי בלב ףרוט ,ינומכ ןכסמ האר ,ינדפ הוהי ההא ,ינטלמ הוהי ההא ,תחש תוארל ךדיסח
רובב ותמצ .םנח יביא ,רופצכ ינודצ דוצ .ורבע ילע ךילגו ךירבשמ לכ ,ךירונצ לוקל ארוק םוהת לא
יתארק ,תויתחת רובמ הוהי ךמש יתארק .יתרזגנ יתרמא ,ישאר לע םימ ופצ ,יב ןבא ודיו ,ייח
.תויתחת רובמ הוהי ךמש

אלמ ,תונמחר אלמ ,תונינח אלמ ,םנח דסח אלמ ,םימחר אלמ !םלוע לש ונובר !םלוע לש ונובר
ךילא ארוק יננהו ,ונתלבק םיקמ יננהו ,דימת ךילא ארקל ונילע ונלבק רבכ ,ןוצר אלמ ,בוט
רצמה ןמ ,םיקמע יקמעמ ,הוהי ךיתארק םיקמעממ ,הלאכ םינגמ תומוקממ ,הזכ לפש םוקממ
תובקעב ושכע ונדריו ,ונדריש םוקמל ונדרי םיברה וניתונוועב םאו .הי בחרמב יננע ,הי יתארק
דרתו :בותכש ומכ ,םלועמ םכותל לארשי ודרי אלש ,דאמ דאמ םילפשו םיכומנ תומוקמל אחישמ
יכ .ללכ םלועב ןפא םושב םולשו סח ונמצע םישאימ ונא ןיא ,ןכ יפ לע ףא .הל םחנמ ןיא ,םיאלפ
,םי תולוצממ בישא ,בישא ןשבמ ,ינדא רמא :בותכש ומכ ,םי תולוצממ ונבישהל ונתחטבה רבכ
יתירב רפהל ,םתלכל םיתלעג אלו םיתסאמ אל ,םהיביא ץראב םתויהב תאז םג ףאו :ביתכו
:םהיהלא הוהי ינא יכ ,םתא

לכואש ןפאב ,םימשה ןמ ךשדק ןועממ םירובד יל חלשתו ,ינומכ םלאל ךיפ חתפ !םלוע לש ונובר
הרשעה ולא תא םימוצעה ךידסחבו םיברה ךימחרב לבקתש ,ךתוא סיפלו תוצרל ,ךתוא חצנל
עדוי יניאש יפ לע ףאו ,ומצעב םולשה וילע ךלמה דוד םרמא ולאכ ,ךינפל יתרמאש םילהת לטיפק
הוהי ךינפלמ ןוצר יהי םירומזמ הרשעה ולאב שיש תוארונהו תומוצעה תונוכהמ הנוכ םוש ןוכל
תודוסה לכ יתנוכו יתגשה ולאכ ,דבל הפב הרימאה ךינפל הבושח אהתש ,יתובא יהלאו יהלא
ימצע רשקמ יננהו ,ךילע יבהי ךילשמ יננהו .לכ ןודא ינפל ןוצרל ירמא ויהיו םהב שיש תונוכהו
ץראב רשא םישודק ,רפע ינכוש םייתמאה םיקידצה לכלו ,ונרודבש םייתמאה םיקידצה לכל
יבר ןמואמ ןמחנ מחנ חנ נ ונבר ,המכח רוקמ עבונ לחנ ,םלוע דוסי קידצהל טרפבו) ,המה
,םילהת לטיפק הרשעה ולא לכ יתרמא םתנוכ לעו םתעד לעו (ןמא ונילע ןגי ותוכז אגיפ ןב ןמחנ
ריש םהש ,םילהת רפס םהב רמאנש הניגנ ינימ הרשעה לכ תולגלו ררועל הכזא םחכו םתוכזבו
תומש ינשה חכו תוכזבו .שודקהו לודגה דחימה ךמשב םילולכ םהש ,עברמ ,שלשמ ,לופכ ,טושפ
םהש ,ם"מ ד"וי י"ה ד"מל ף"לא ,ד"מל ף"לא :(הזכ) םיהלא לא םהש ,םאולמב ולאה םישודקה
ינכזת תומשה ולא חכב .םילהת רפסמכ ,[שמחו םינומש תואמ עברא] ה"פת רפסמב םילוע
,ה"פת הלוע תויתואה םע המש רפסמ רשא ,םעלבש הפלקה ןטבמ הלטבל ירק תופטה לכ איצוהל
תומש ינשה ררועת םילהת ירומזמ הרשעה ולא חכבו ,םילהת רפס תשדק דגנכ הפלקב איהש
,םעלבש תאזה הפלקה תא לטבתו הלכתו רקעתו עינכתו רבשתו גרהתו ,םיהלא לא םישודקה
,םלועה ןמ הרכזו המש החמתו ,הברקו הנטבמ תושודקה תופטה לכ טילפהל התוא חירכתו
ולא ידי לע וארבנש תופלקה לכ גרהתו ,לא ונשירוי ונטבמ ,ונאיקיו עלבליח :בותכש ארקמ םיקתו
,הז אטח םגפ ידי לע ועלבש םישודקה תוצוצינה לכו ,השדקד תויחה םהמ לזגתו איצותו ,תופטה
,דימת הבהאב םימש תוכלמ לע ונילע לבקל ונכזתו .תינש השדקב םצבקתו רזחתו םאיצות םלכ
םיפוג ארבל הכזנש ןפאב ,םלש בלבו תמאב םיבוט םישעמו הלפתו הרותב ונימי לכ קסעל הכזנו
ירקתופטה םגפ ידי לע ,םיברה וניתונווע ידי לע ןיאליטרע ןילזאד תומשנה לכל םישודק םילכו
.הלטבל ינממ ואציש

םגפ ןקתל הכזנש ןפאב םיברה ךימחרב השעתש המ השע ,םינוא ברו חכ ץימא ,םלוע לש ונובר
לחמת לכה לע ,ןוצרב ןיב ,סנאב ןיב ,דיזמב ןיב ,גגושב הזב ונמגפש המ ןיב .חמה יפט םגפ ,תירבה
תוכזב ,ונייחב תומלשב םימגפה לכ ןקתל הכזנו ,חלסל הברמה ןונח ,תוחילס הולא יל חלסתו
הזה קידצה תוכזבו :רמאי שודקה ורבק לע היהי םאו ),המה ץראב רשא םישודקה םיקידצה
לוטלטב ימצע יתלטלטו ילגר תתכמ ינא רשא ,המכח רוקמ עבונ לחנ ,םלוע דוסי קידצ ,הפ ןכושה
וייחב ונחיטבה רשא ,הזה שודקה תמאה קידצה רבק לע חטתשהל הנה אובל ליבשב השקה
ולא רמאנו הקדצל הטורפ ןתנו שודקה ורבק לע אובנשכ ,דימת הלס ונתרזעב דמעל ,םישודקה
לע יל רפכו יל חלסו יל לחמו (ךילעש המ השע ,ילע לטומש המ יתישעהנהו ,םילהת לטיפק הרשעה
,ידיג ה"סשו ירביא ח"מרב ךינפל יתעשפשו יתיועשו יתאטחש ,םיעשפהו תונוועהו םיאטחה לכ
יתמגפו יתעשפו יתאטחש המ טרפבו ,ףוגה תוחכ ראשבו םישוח השמחבו ,השעמו רובד הבשחמב
לכה לע .הזה םויה דע ירוענמ יתישע ךיניעב ערהו ,הלכ הרותה לכ ללכ אוהש ,תירבה םגפב ךדגנ
ינועמ ינסבכ ברה .לודגה ךמשב יתמגפש תומשה לכ אלמתו ,םימחר אלמ ,רפכתו חלסתו לחמת
הנלגת ,החמשו ןושש ינעימשת .ןיבלא גלשמו ינסבכת ,רהטאו בוזאב ינאטחת .ינרהט יתאטחמו
אוה יכנא יכנא :רומאכ ךנעמל יעשפ החמ .החמ יתנוע לכו ,יאטחמ ךינפ רתסה תיכד תומצע
חכו תוכזב ,דימת ירזעב היהתו ,םימחרב ילע אלמתו ,רוכזא אל ךיתאטחו ינעמל ךיעשפ החומ
תא רבשלו ףכלו ירצי לע רבגתהל חכ יל ןתתו ,דימת ינליצתו ינרמשתו ,םייתמאה םיקידצה
ןוא םא ,הלסכל דוע בושא אלו ,ךיניעב ערה דוע השעא אלו ,יתמגפש המ דוע םגפא אלו ,יתואת
ךימחרב אבהל לצנהל ,השקבו הלפת ליעומ הז לע םגש ,ונתחטבה רבכ יכ ,ףיסוא אל יתלעפ
ןויצ םוקמ לע טרפבו :רמאי שודקה ורבק לע היהי םאו) ,הליד תכו ערה רציה ןמ םייתמאה
הכזאש ,ךתאמ הרובגו חכ יל ןתו ילע םחרו ,(הפ םיזונגה םיקידצה תוכזב ינרזע ,הזה שודקה
דעו התעמ ירמגל ילעמ ולטבלו וקלסלו ושרגל ךימחרב הכזאש דע ,דימת ירצי תא שבכלו רבגתהל
.לבסה חכ לשכ רשא דע ,וששע ימצעו ,יחכ ינועב לשכ .החנאב יתונשו ,ייח ןוגיב ולכ רבכ יכ ,םלוע

עמוש ,החנא עמוש ,הקעצ עמוש ילע למחו סוח ,הלפת עמוש ילע םחר ,ןמחרה בא יבא ,ילע םחר
,ישפנ תחשל ןתת לא ,ךינפל הצרא ימד לפי לא ,העישוה העישוה ,לצה לצה ,םחר םחר .הקנא
,ךידסח ברכ ,ךימחר ברכ ילע הסוח ,ךתקדצ ינושל ןנרת ,יתעושת יהלא םיהלא םימדמ ינליצה
רסח לע ,ינומכ םיאטחב ךלכלמ לע ,ינומכ ףדרנ לע ,ינומכ שפנ בולע לע ךיתונינחו ךיעמ אנ ומהי
אנ רזע ,םורמל יניע ולד ,תויפוצ ינויער דבל ךל ,תויולת וניניע דבל ךל יכ ,ינומכ הצע רסח העד
הכזאו ,םלש בלבו תמאב המלש הבושתב ךילא בושל ינעישוהו ,ילע אנ למחו סוח ,אנ העישוה
יל ארב רוהט בל .ךיפ תודע הרמשאו ,ינייח ךדסחכ ,םלוע דעו התעמ בוטה ךנוצרכ דימת תויהל
.יברקב שדח ןוכנ חורו ,םיהלא

םוש ןיא ךינפל רשא ,הודחהו החמש''ה ןודא ,וניתובא יהלאו וניהלא הוהי ,ךינפלמ ןוצר יהי ,ןכבו
,םימוצעה ךימחרב ינרזעתש ,ומוקמב הודחו זע ,וינפל רדהו דוה :בותכש ומכ ,םלועל ללכ תובצע
,דאמ הבולעה ,דאמ הללמאה ישפנ חמש ,םימוגע תושפנ חמשמ .דימת החמשב תויהל ינכזתו
ישפנ הוהי ךילא יכ ,ךדבע שפנ חמש ,החנאו ןוגי ינממ רסה .דאמ ךילא הבערהו האמצהו הפיעה
חורו ,ךעשי ןושש ילהבישה .חצנ ךנימיב תומיענ ,ךינפ תא תוחמש עבש ,םייח חרא ינעידות .אשא
הרוע ,ידובכ הרוע ,תמאב ךדבעל יבל רהטו ,ךתעושיב ישפנ חמשו ,ךבוטמ ינעבש .ינכמסת הבידנ
םגפ םינקתמו םיעינכמ םהש ,השדקד הניגנ ינימ הרשעה לכל ונכז .רחש הריעא ,רונכו לבנה
יושנ ירשא ,ליכשמ דודל .יתוילכ ינורסי תוליל ףא ,ינצעי רשא הוהי תא ךרבא :רומאכ ,תירבה
הלילבו ,ודסח הוהי הוצי םמוי .תלכשמ השא הוהימו ,תובא תלחנ ןוהו תיב .האטח יוסכ עשפ
.ותימהל תיבה תא ורמשיו לואש חלשב םתכמ דודל תחשת לא חצנמל .ייח לאל הלפת ,ימע הריש
רירב םעט שי םא ,חלמ ילבמ לפת לכאיה .יחור שפחיו החישא יבבל םע ,הלילב יתניגנ הרכזא
.הלילב תורימז ןתונ ישע יהלא היא רמא אלו ,ירזכאל ךיתונשו ,ךדוה םירחאל ןתת ןפ .תומלח
והוללה ,ושדקב לא וללה ,היוללה :רמאנו .ללהתת איה הוהי תארי השא ,יפיה לבהו ןחה רקש
:רונכו לבנב והוללה ,רפוש עקתב והוללה :ולדג ברכ והוללה ,ויתורובגב והוללה :וזע עיקרב
לכ :העורת ילצלצב והוללה ,עמש ילצלצב והוללה :בגעו םינמב והוללה ,לוחמו ףתב והוללה
:היוללה ,הי ללהת המשנה

,םיוגה ןיבמ ונרוזפ ברקו ,וניתוילג ץבקל סנ אשו ,ונתורחל לודג רפושב עקת ,םלוע לש ונובר
ארקמ ונב םיקו ,ונצראל ץראה תופנכ עבראמ דחי וניחדנ ץבקו ,ץרא יתכרימ סנכ וניתוצופנו
ךיהלא הוהי ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו בשו ,ךמחרו ךתובש תא ךיהלא הוהי בשו :בותכש
ךיהלא הוהי ךאיבהו .ךחקי םשמו ךיהלא הוהי ךצבקי םשמ ,םימשה הצקב ךחדנ היהי םא .המש
ץבקמ ,הוהי ינדא םאנ :רמאנו .ךיתובאמ ךברהו ךביטיהו ,התשריו ךיתובא ושרי רשא ץראה לא
רהמתו ,סנכי לארשי יחדנ הוהי םי'לשורי הנוב :רמאנו .ויצבקנל וילע ץבקא דוע ,לארשי יחדנ
ךריע ןויצל ונאיבהו ,ונתראפתו ונשדק תיב תא הנבתו ,ונקדצ חישמ תא ונל איבתו ,ונלאגל שיחתו
הנרב ןויצ ואבו ןובושי הוהי ייודפו :בותכש ומכ ,םלוע תחמשב ךשדקמ תיב םילשורילו ,הנרב
םולשבו ואצת החמשב יכ :רמאנו .החנא ןוגי וסנו וגישי החמשו ןושש ,םשאר לע םלוע תחמשו
,ןויצ הוהי םחנ יכ :רמאנו .ףכ ואחמי הדשה יצע לכו ,הנר םכינפל וחצפי תועבגהו םירהה ,ןולבות
לוקו הדות ,הב אצמי החמשו ןושש ,הוהי ןגכ התברעו ןדעכ הרבדמ םשיו ,היתוברח לכ םחנ
וחמש .החמש בל ירשילו ,קידצל עורז רוא .בל ירשי לכ ונינרהו םיקידצ וליגו הוהיב וחמש .הרמז
.דעו הלס חצנ ןמא .ושדק רכזל ודוהו ,הוהיב םיקידצ

תוכיאה ברו תומכה טעמ איהו םיבתכה תחתמאב ונאצמ הלפתה תאז

תילד ,ךנמ אלעל תילו ,אלכ ןמ אלעל ,אלעל תנא ,תובסה לכ תבסו תולעה תלע ,םלוע לש ונובר
שקבא ךתוא ,שרדא ךתוא .הלהתו הכרב לכ לע םמרמו ,הלהת הימוד ךלו ,ללכ ךב אסיפת הבשחמ
,דמוע ינאש םוקמב ילש תולשלתשהה דע ,תומלועה לכ ךרד ,ךתאמ השובכ ךרד הריתח רתחתש
המלש הבושתב ינריזחהל ,ךרוא ילע ריאת הזה ביתנו ךרדבו ,תומולעת עדוי ,ךל הלגנ רשא יפכ
תבשחמ םוש יתבשחמב בשחל ילבל ,םיאורבה רחבמ ןוצר יפכ ,תמאב ךנוצר יפכ ,תמאב ךינפל
ךתדובעב תושודקו תוחצ תוכז תובשחמב קבדל קר ,ךנוצר דגנ אוהש לובלבו הבשחמ םושו ץוח
םי תולוצממו .תמאב ךדבעל רוהט בל יל ןתו ,ךיתודע לא יבל טה .ךתרותבו ךתגשהב תמאב
ינפ לע יתויה ימי לכ םייחה רואב רואל ,ןיע ףרהכ הוהי תעושת .הרהמ לק שיח לודג רואל ינאיצות
ןמ יתאיצי היהתו ,השדקה לא םריזחהל ,ךשחב ורבעש םימיה ,ירוענ שדחל הכזאו .המדאה
חצנ ןמא ,דובכ רמוא ולכ ,ולכיהב רקבלו הוהי םענב תוזחל הכזאו .אטח אלב ,יתאיבכ םלועה
:דעו הלס